Cameraprotocol

Protocol camerabewaking T.C. Smash


Het complex van T.C. Smash wordt dagelijks bezocht door leden, ouders van jeugdleden, vrijwilligers, bezoekers en leveranciers.

Het ledenaantal is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Veel leden nemen daarnaast ook nog introducés mee naar het park. En niet leden kunnen gebruik maken van onze tennis- en padelbanen door deze te huren. Het park is niet hermetisch afgesloten maar relatief gemakkelijk toegankelijk. De kantine is maar beperkt open. Sociale controle, zeker overdag, ontbreekt vaak.

Het risico op vandalisme en ongenode bezoekers is met dit alles ook groter geworden. Het bestuur vindt het noodzakelijk om via cameratoezicht de belangen en de eigendommen van de vereniging, haar leden en bezoekers waar mogelijk te beschermen.

In dit protocol zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van de camera's, het bekijken van de beelden en de opslag van het beeldmateriaal.


Artikel 1. Doel van het cameratoezicht

 1. Het doel van het cameratoezicht is het beschermen van de eigendommen van T.C. Smash en de eigendommen van leden en bezoekers tegen diefstal en/of vernieling. Verder dient het cameratoezicht ter bescherming van de veiligheid van de aanwezigen op het complex.
   

Artikel 2. Taken en verantwoordelijkheden

 1. Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging.
 2. Het bestuur heeft drie bestuursleden aangewezen voor het dagelijks beheer van het systeem. Alleen die bestuursleden zijn namens het bestuur bevoegd camerabeelden te bekijken.
 3. De betreffende bestuursleden stellen de beelden direct veilig wanneer hiertoe een verzoek wordt gedaan door het bestuur of een lid.
 4. Het bestuur draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit in verband met een calamiteit is veiliggesteld.
 5. Beelden worden niet aan derden, anders dan aan de politie of officier van justitie, ter beschikking gesteld.


Artikel 3. Privacy van bezoekers

 1. Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel vernieling, oneigenlijk gebruik of misbruik van eigendommen en diefstal te voorkomen.
 2. Het beeldmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van het
  cameratoezicht.
 3. Het gebruik van cameratoezicht wordt aangekondigd middels bordjes bij de ingangen van het park.
 4. Bezoekers gaan met het betreden van het park akkoord met het maken van
  beeldopnames.


Artikel 4. Inzage in opgenomen materiaal

 1. Beeldmateriaal kan privacygevoelige informatie bevatten. Om deze reden zijn er beperkingen opgesteld voor het inzien van beelden.
 2. Alleen het bestuur kan besluiten tot het inzien van camerabeelden. In principe vindt dit alleen plaats als er een calamiteit (d.w.z. geweld, inbraak, vernieling, misbruik, vermissing en/of diefstal) plaatsvind of plaats heeft gevonden.
 3. Als leden, vrijwilligers, ouders en/of bezoekers gerichte aanleiding hebben om
  camerabeelden te laten raadplegen dan kunnen zij middels een email (info@tcsmash.nl) een verzoek indienen bij het bestuur van T.C. Smash.
 4. Bij het indienen van een aanvraag dient de betrokkene aan te geven waar, op welk tijdstip en in welke tijdsbestek de beelden zijn gemaakt.
  Het bestuur van T.C. Smash beslist binnen 7 dagen op een verzoek tot raadpleging van beeldmateriaal.
 5. Beeldmateriaal mag alleen door de hiervoor aangewezen bestuursleden worden bekeken.
 6. Beeldmateriaal zal niet er inzage aan betrokkenen worden gegeven.
   

Artikel 5. Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden

 1. Alleen op verzoek van de politie of officier van justitie worden beelden overgedragen aan de politie.
 2. De persoon die namens de politie de beelden in ontvangst neemt dient zich van te voren te legitimeren. Deze persoon dient te tekenen voor ontvangst en integer gebruik van het beeldmateriaal.


Artikel 6. Het camerasysteem en de beveiliging

 1. Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem.
 2. Er wordt gebruik gemaakt van zichtbare camera's die opnamen maken van het park.
 3. Er worden geen opnames gemaakt in kleedkamers en toiletten.
 4. Opnames vinden 24 uur per dag, gedurende het gehele jaar plaats.
 5. De opnames worden iedere 14 dagen overschreven.
 6. Beelden van incidenten, die worden veiliggesteld, worden bewaard tot het incident is afgehandeld.
 7. Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van een onderzoek waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie.


Artikel 7. Informatieverstrekking
 

 1. Dit protocol zal via de website van de vereniging worden gepubliceerd.
 2. Klachten aangaande de camerabeveiliging dienen schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur.


Aldus besloten in de bestuursvergadering van juni 2023.